شناسه خبر : 7887

درمیانه هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش نسبی شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با ۴.۰۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که ۰.۱۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان و آسیا با افزایش ۴.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم ازآن شرکت بیمه ملت با ۰.۷۵ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه تعاون با افزایش ۵.۶۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه میهن با ۰.۷۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۶ شرکت قرمز پوش  و ۱۸ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای