شناسه خبر : 7313

صنعت بیمه دومین روز هفته را با بازدهی مثبت ۱.۳۳ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با ۱.۱۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۰.۳۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با ۳.۸۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سرمد بود که ۰.۶۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۹۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با ۲.۲۴درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۴.۷۲ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با ۰.۴۵ درصد بوده است.

در روز جاری از ۱۸ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۵ شرکت قرمز پوش  و ۱۳ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای