شناسه خبر : 7295

صنعت بیمه اولین روز هفته را با بازدهی منفی ۰.۲۲ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با ۲.۸۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۰.۴۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با ۱.۳۷ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۸۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با ۱.۷۷ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه حافظ با افزایش ۹.۸۳ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سامان با ۰.۳ درصد بوده است.

در روز جاری از ۱۹ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۴ شرکت قرمز پوش  و ۱۵ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای