شناسه خبر : 7244

صنعت بیمه چهارمین روز هفته را با بازدهی مثبت ۰.۸۳ درصد به پایان رساند.

 چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با ۲.۹۱درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۲.۷۵درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت های بیمه اتکایی امین با ۲.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه نوین بود که ۰.۱۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۴۲  درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با ۱.۶۱ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سرمد با افزایش ۹.۹۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه تجارت نو با  ۰.۲۳درصد بوده است.

در روز جاری از ۱۹ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۷شرکت قرمز پوش  و ۱۲ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای