شناسه خبر : 7216

صنعت بیمه دومین روز هفته را با بازدهی مثبت ۱.۳۷ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با ۱.۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۰.۳۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت های بیمه تجارت نو با ۰.۵۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۰.۳۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۳۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با ۰.۵۸ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کوثر با افزایش ۴.۹۸ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه نوین با ۰.۱۹ درصد بوده است.

شرکت بیمه معلم امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۱۹ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۵ شرکت قرمز پوش  و ۱۳ شرکت سبزپوش بودند

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای