شناسه خبر : 7197

صنعت بیمه اولین روز هفته را با بازدهی منفی ۰.۷۷ درصد به پایان رساند.

 چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با ۳.۳۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۲.۱۹ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت های بیمه کارآفرین با ۴.۴۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه معلم بود که ۰.۳۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۳۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با ۱.۱۸ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سرمد با افزایش ۱۰ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۰۵ درصد بوده است.

در روز جاری از ۱۹ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۹ شرکت قرمز پوش  و ۱۰ شرکت سبزپوش بودند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای