شناسه خبر : 7159

صنعت بیمه چهارمین روز هفته را با بازدهی منفی ۰.۱ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با ۲.۸۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۰.۲۷ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با ۴.۳۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۰.۸۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۱.۴۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با ۰.۷۸ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سرمد با افزایش ۹.۶۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه معلم با ۰.۳۴ درصد بوده است.

در روز جاری از ۱۸ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۹ شرکت قرمز پوش  و ۹ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای