شناسه خبر : 7096

صنعت بیمه اولین روز هفته را با بازدهی مثبت ۳.۲۵ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با ۳.۳۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با ۴.۴۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۰.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۹۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با ۳.۸۹ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه زندگی خاورمیانه با افزایش ۱۱.۵۱ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه نوین با ۰.۶۷ درصد بوده است.

در روز جاری از ۱۸ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۴ شرکت قرمز پوش  و ۱۴ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای