شناسه خبر : 6999

صنعت بیمه اولین روز هفته را با بازدهی منفی ۱.۷۵ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با ۳.۷۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۰.۳۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با ۵.۰۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که ۰.۷۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۲.۳۷ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه آرمان با افزایش ۳۰.۴۷ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه  تجارت نو با ۰.۸۲ درصد بوده است.

در روز جاری از ۱۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۸ شرکت قرمز پوش  و ۷ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای