شناسه خبر : 6974

صنعت بیمه آخرین روز کاری هفته را با بازدهی منفی ۱.۹۸ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با ۷.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۴.۰۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با ۷.۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تجارت نو بود که ۰.۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۱.۰۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با  ۰.۳ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه آرمان با افزایش ۲۹.۲۷ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه  سینا با ۲.۰۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۱۶ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۸ شرکت قرمز پوش  و ۸ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای