شناسه خبر : 6780

صنعت بیمه میانه هفته را با بازدهی منفی ۰.۰۵درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با ۱.۵۲درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۱.۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کارآفرین با ۳.۰۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه میهن بود که  ۰.۱۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۲.۰۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با ۰.۲۹ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه حافظ با افزایش ۱۰درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با ۰.۱۵ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۲  شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۰ شرکت قرمز پوش و ۱۲ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای