شناسه خبر : 6754

صنعت بیمه اولین روز کاری هفته را با بازدهی مثبت ۰.۴۹درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با 3.62 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که 0.85 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سینا با 6.42 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه نوین بود که  0.45 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش 3.14 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با 1.22 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه حافظ با افزایش 10درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه معلم با 0.15 درصد بوده است.

شرکت بیمه آرمان و تعاون امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از 21  شرکت فعال در بورس و فرابورس 4 شرکت قرمز پوش  و  15 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای