شناسه خبر : 6739

گزارش‌ها نشان می‌دهد که پرداخت بخشی از مبلغ حق بیمه‌های صادره شرکت بیمه تجارت نو به بیمه گذاران خود یعنی (بانک تجارت و پست بانک)، در گزارش منتهی به سال ۹۷ در قالب هزینه‌های اداری با مفاد تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه شماره ۸۳ مغایرت دارد.

به گزارش چابک‌آنلاین، آیین‌نامه شماره 83  به صورت مشخص، مربوط به کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه بوده که براساس ماده 8 این آیین نامه،حداکثر مبالغ پرداختی تحت عناوین کارمزد و یا سایر هزینه‌های پیش بینی شده دراین آیین‌نامه‌‌، نمی‌تواند از ۳۵ درصد حق بیمه تجاوز کند.

اما درتبصره ۲  ماده هشت تاکید شده که مؤسسات بیمه ای به پرداخت کارمزد بجز به نمایندگان و دلالان رسمی بیمه مجاز نیستند. حالا باید دید که دلیل مغایرت پرداخت حق بیمه صادره تجارت نو به بیمه گذاران خود چیست؟

ارسال نظر

خدمات بیمه ای