شناسه خبر : 6731

صنعت بیمه آخرین روز کاری هفته را با بازدهی منفی ۰.۱۴درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با ۴.۲۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود که ۲.۵۶ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با ۳.۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه معلم بود که  ۰.۰۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با ۱.۳درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه ملت با افزایش ۲.۲۷ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با ۰.۹ درصد بوده است.

شرکت بیمه زندگی باران امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۱  شرکت فعال در بورس و فرابورس۹ شرکت قرمز پوش  و  ۱۱ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای