شناسه خبر : 6719

صنعت بیمه چهارمین روز هفته را با بازدهی مثبت ۱.۸۹درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با ۰.۹۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه البرز بود که ۰.۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با ۲.۱۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه معلم بود که  ۰.۳۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با ۱.۳درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه حافظ با افزایش ۱۰ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه نوین با ۰.۹ درصد بوده است.

شرکت بیمه زندگی باران، تعاون و آرمان  امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از ۲۲  شرکت فعال در بورس و فرابورس ۸ شرکت قرمز پوش  و  ۱۱ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای