شناسه خبر : 6696

صنعت بیمه چهارمین روز هفته را با بازدهی مثبت ۳.۲۴درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه دی با ۴.۴۳ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه معلم بود که ۰.۰۳ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۴.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیابا ۱.۱۸ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه نوین با افزایش ۴.۶۵ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کوثر با ۰.۲۵ درصد بوده است.

شرکت بیمه زندگی باران امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۵ شرکت قرمز پوش  و ۱۵ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای