شناسه خبر : 6662

صنعت بیمه اولین روز هفته را با بازدهی منفی ۳.۱۸درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با ۴.۱۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۲.۲۵ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با ۳.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه رازی بود که  ۰.۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۴.۰۱ درصد اختصاص یافت .

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه حافظ با افزایش ۹.۹۹ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه میهن با ۰.۱۶ درصد بوده است.

شرکت بیمه زندگی باران  امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۲  شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۴ شرکت قرمز پوش  و  ۷ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای