شناسه خبر : 6635

صنعت بیمه آخرین روز کاری هفته را با بازدهی منفی ۲.۲۳ درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با 6.81 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که 0.25 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با 6.81 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که  0.25 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه حافظ با افزایش 5.02 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آرمان با 0.32 درصد بوده است.

شرکت بیمه زندگی باران امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در رو ز جاری از 22 شرکت فعال در بورس و فرابورس 17 شرکت قرمز پوش  و 4 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای