شناسه خبر : 6611

صنعت بیمه چهارمین روز هفته را با بازدهی منفی ۰.۲۷درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با 3.16 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ما بود که 0.47 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با 4.48 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه نوین بود که  0.5 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش 4.87 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با 1.03درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه دی با افزایش 4.93 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه اتکایی امین با 0.19 درصد بوده است.

شرکت بیمه زندگی باران، تعاون و آرمان  امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از 23 شرکت فعال در بورس و فرابورس 9 شرکت قرمز پوش  و11 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای