شناسه خبر : 6491

صنعت بیمه چهارمین روز هفته را با بازدهی منفی ۰.۴۹درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با 4 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که 3.04درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با 2.81 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که  0.46 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش 4.98 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با 2.42 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه دی با افزایش 5 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سینا با 1.23درصد بوده است.

شرکت بیمه زندگی باران، آرمان و تعاون امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس 11 شرکت قرمز پوش  و 9 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای