شناسه خبر : 6470

صنعت بیمه میانه هفته را با بازدهی مثبت ۱.۰۶درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهار تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش 2.88 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که 1.99 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با ۵.۵۵ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کوثر بود که  ۱.۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۶.۵۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با ۰.۹۲ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه دی با افزایش ۲.۱۸ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۰۹ درصد بوده است.

شرکت بیمه زندگی باران امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۴شرکت قرمز پوش  و ۸ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای