شناسه خبر : 6367

صنعت بیمه دومین روز هفته را با بازدهی مثبت ۰.۰۷درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۴.۶۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه ملت بود که ۰.۲۴ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با ۴.۳۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کارآفرین بود که  ۰.۰۹ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۱۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با ۱.۷۴ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه معلم با افزایش ۲.۴۸ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۰۳ درصد بوده است.

شرکت بیمه زندگی باران، تعاون و آرمان امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۸ شرکت قرمز پوش  و ۱۱ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای