شناسه خبر : 6345

گزارش‌ها حاکی از این است که سود خالص هر سهم شرکت بیمه تعاون در پایان سال مالی ۹۷با رسیدن به رقم ۳۵ریال کاهشی ۶۰درصدی داشته است چراکه سود خالص هر سهم این شرکت در مدت مشابه سال گذشته ۸۷ریال بوده است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، سود عملیاتی شرکت بیمه تعاون در پایان سال مالی ۹۷با رسیدن به رقم 44.389 میلیون ریال، 6 درصد رشد داشته است. سود عملیاتی این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن 41.797 میلیون ریال بوده است.

سود خالص شرکت بیمه تعاون در پایان سال مالی ۹۷با رسیدن به عدد 52.075 میلیون ریال رشدی 22 درصدی داشته است. سود خالص این شرکت در مدت مشابه سال گذشته 42.674 میلیون ریال بوده است.

همچنین سود انباشته شرکت بیمه تعاون در پایان سال مالی ۹۷با رسیدن به رقم 53.980 میلیون ریال رشد 58 درصدی داشته است، سود انباشته این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن 34.217 میلیون ریال بوده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای