شناسه خبر : 6307

صنعت بیمه آخرین روز کاری هفته را با بازدهی مثبت ۰.۴۳درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش 2.67 درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه حافظ با 4.34 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که 0.12 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرزبا افزایش 2.69 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پارسیان با  0.33 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه آرمان با افزایش 4.55 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه نوین با  0.4 درصد بوده است.

در روز جاری شرکت  بیمه  زندگی باران امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از24 شرکت فعال در بورس و فرابورس 10 شرکت قرمز پوش  و 13 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای