شناسه خبر : 6283

صنعت بیمه چهارمین روز هفته را با بازدهی مثبت ۲.۵درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش 0.34 درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با 2.78 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه سینابود که 0.18 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش 4.88 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با  0.44 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه تجارت نو با افزایش 7.62 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با  0.06  درصد بوده است.

در روز جاری شرکت های بیمه آرمان،تعاون وزندگی باران امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از24 شرکت فعال در بورس و فرابورس 6 شرکت قرمز پوش  و 15 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای