شناسه خبر : 6181

صنعت بیمه میانه هفته را با بازدهی منفی ۲.۵۴درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهار تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش 4.84درصد اختصاص یافت وکمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که 2.28 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با 4.48 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که 0.26 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش 1.55 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه آسیا با 0.04 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کوثر با افزایش 5 درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دی با 2.05 درصد بوده است.

شرکت بیمه آرمان وزندگی باران امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساندند.

در روز جاری از 24 شرکت فعال در بورس و فرابورس 18 شرکت قرمز پوش  و  4 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای