شناسه خبر : 6089

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به فروردین ماه سال ۹۸ شرکت بیمه نوین ، بیشترین خسارت پرداختی این شرکت مربوط به بیمه نامه درمان بوده است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، نگاهی به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به فروردین ماه سال 98 شرکت بیمه نوین نشان می دهد که 49 درصد خسارت پرداختی این شرکت در بیمه نامه درمان و 29 درصد بیمه نامه ثالث بوده است.

رتبه نخست  خسارت پرداختی شرکت بیمه نوین مربوط به بیمه نامه درمان، رتبه دوم متعلق به بیمه نامه ثالث و رتبه سوم متعلق به بیمه نامه زندگی اندوخته دار است که 10 درصد خسارت پرداختی این شرکت در فروردین ماه سال جاری را شامل می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای