شناسه خبر : 6016

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به فروردین ماه سال ۹۸شرکت بیمه دی، بیشترین خسارت پرداختی این شرکت مربوط به بیمه نامه درمان بوده است نگاهی به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به فروردین ماه سال ۹۸ شرکت بیمه دی نشان می‌دهد که ۹۷درصد خسارت پرداختی این شرکت در بیمه نامه درمان و ۱درصد بیمه نامه ثالث بوده است.

چابک‌آنلاین، بهار تاجرباشی، نگاهی به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به فروردین ماه سال 98 شرکت بیمه دی نشان می دهد که 97 درصد خسارت پرداختی این شرکت در بیمه نامه درمان و 1 درصد بیمه نامه ثالث بوده است.

از قرار معلوم رتبه اول خسارت پرداختی شرکت بیمه دی مربوط به بیمه نامه درمان، رتبه دوم متعلق به بیمه نامه ثالث و رتبه سوم متعلق به بیمه نامه مسئولیت است که 1 درصد خسارت پرداختی این شرکت در فروردین ماه سال جاری را شامل می شود و 1 درصد از خسارت پرداختی این شرکت نامعلوم است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای