شناسه خبر : 5995

صنعت بیمه میانه هفته را با بازدهی منفی ۱.۴۲درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی؛ بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با کاهش ۴.۷۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه دانا بود که ۱.۳۱ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با ۸.۷۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آرمان بود که ۰.۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۴۳ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه حافظ با افزایش ۹.۴ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه میهن با ۰.۶۸ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۲۰ شرکت قرمز پوش  و ۴ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای