شناسه خبر : 5965

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به فروردین ماه سال ۹۸شرکت بیمه البرز، بیشترین خسارت پرداختی این شرکت مربوط به بیمه نامه درمان بوده است.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی؛ نگاهی به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به فروردین ماه سال 98 شرکت بیمه البرزنشان می دهد که 59 درصد خسارت پرداختی این شرکت در بیمه نامه درمان و 14 درصد بیمه نامه ثالث بوده است.

از قرار معلوم رتبه اول خسارت پرداختی شرکت بیمه البرزمربوط به بیمه نامه درمان، رتبه دوم متعلق به بیمه نامه ثالث و رتبه سوم متعلق به بیمه نامه بدنه خودرو است که 10 درصد خسارت پرداختی این شرکت در فروردین ماه سال جاری را شامل می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای