شناسه خبر : 5962

صنعت بیمه اولین روز هفته را با بازدهی مثبت ۳.۱۳درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی؛ بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با  6.27 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه تعاون بود که 3.34 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش 4.51 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم ار آن شرکت بیمه ملت با 1.6 درصد بوده است

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه تجارت نو با افزایش 7.23  اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه معلم با  1.03 درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس 2 شرکت قرمز پوش  و  21 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای