شناسه خبر : 5937

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به فروردین ماه سال ۹۸شرکت بیمه میهن، بیشترین خسارت پرداختی این شرکت مربوط به بیمه نامه ثالث بوده است.

 چابک‌آنلاین، زهرا نامداری؛ نگاهی به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به فروردین ماه سال 98 شرکت بیمه میهن نشان می دهد که 55 درصد خسارت پرداختی این شرکت در بیمه نامه ثالث و 36 درصد بیمه نامه درمان بوده است.

از قرار معلوم رتبه اول خسارت پرداختی شرکت بیمه میهن مربوط به بیمه نامه ثالث، رتبه دوم متعلق به بیمه نامه درمان و رتبه سوم متعلق به بیمه نامه زندگی اندوخته دار است که 6 درصد خسارت پرداختی این شرکت در فروردین ماه سال جاری را شامل می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای