شناسه خبر : 5903

صنعت بیمه میانه هفته را با بازدهی مثبت ۲.۸۷ درصد به پایان رساند

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی؛ امروز بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با  ۳.۱۸درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه معلم بود که  ۰.۱۷ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۴.۷۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با  ۰.۵۴ درصد بوده است. بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه تعاون با افزایش ۷.۹۳ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سینا با   ۰.۱۸ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۵ شرکت قرمز پوش  و  ۱۸ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای