شناسه خبر : 5878

مدیرعامل شرکت بیمه سامان اظهار کرد: صنعت بیمه باید از فرصتی که در قالب درک نهاد ناظر نسبت به کسب و کار وجود دارد، استفاده کنند.

به گزارش چابک‌آنلاین، احمدرضا ضرابیه افزود: نهاد ناظر کسب و کار ما را درک می کند و برای شرکت های بیمه فرصت توسعه را فراهم کرده و استفاده از این فرصت مسئولیتی برای شرکت های بیمه محسوب می شود بنابراین باید در سرعت بخشی به توسعه صنعت بیمه همت گماشت تا بتوان ضریب نفوذ را به ضریب نفوذ مورد هدف دولت نزدیک کرد.

به اعتقاد وی"صنعت بیمه در سال 1398 رشد خوبی خواهد داشت و بخشی از این رشد به دلیل افزایش سرمایه های تحت پوشش بیمه و بخشی دیگر به دلیل افزایش توانمندی شرکت های بیمه است."

مدیرعامل  شرکت بیمه سامان گفت : "سهم و ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد ایران کم نیست ، و در 15 سال خصوصی شدن صنعت بیمه هیچ سالی صنعت بیمه رشد منفی نداشت و در سالهای اخیر افزایش رشد داردو وضعیت ریسک درمان برای شرکت های بیمه کاملا مشخص شده است."

ضرابیه، چالش جدی دربیمه های درمان زندگی و غیر زندگی را افزایش هزینه های پزشکی دانست و گفت: برای حل این چالش شرکت های بیمه علاوه بر اینکه ریسک حوزه بیمه های درمان را به خوبی مدیریت و حق بیمه مناسبی دریافت می کنند، باید در حوزه بیمه های درمان خانواده اقداماتی انجام دهند و بخشی از جامعه را که توسط شرکت های بیمه بازرگانی بیمه نشده اند، با بیمه های درمان خانواده پوشش دهند تا جمعیت  داده های ریسک آنها گسترده تر و مدیریت ریسک‌شان راحت تر شود.

مدیرعامل بیمه سامان اظهار کرد: شرکت های بیمه باید با طراحی محصولات مناسب افراد دارای شغل آزادکه کارمند نیستند را بیمه کنند و با استفاده از قانون عدد بزرگ، ریسک خود را کاهش دهند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای