شناسه خبر : 5671

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت ماهانه شرکت‌های بیمه آسیا، البرز، پارسیان، دانا، ما و ملت، در ماه منتهی به اسفندماه سال گذشته، بیشترین خسارت پرداختی این ۶ شرکت بیمه‌ای در بخش بیمه نامه درمان و شخص ثالث بوده است.

چابک آنلاین_ بهاره تاجرباشی ،نگاهی به گزارش فعالیت ماهانه ماه گذشته این ۶ شرکت نشان می‌دهد که شرکت‌های بیمه البرز ،پارسیان و دانا به ترتیب ۴۳،۴۱و۵۳ درصد خسارت در بخش بیمه درمان پرداخت کرده اند و شرکت‌های ملت و آسیا و ما به ترتیب ۴۵و۴۷ و۲۵ درصد خسارت در بخش بیمه شخص ثالث پرداخت کرده اند.

از قرار معلوم،از میان ۱۸ خدمت بیمه‌ای شرکت‌های بیمه‌ای فعال در بورس رتبه اول از نظر خسارت پرداختی مربوط بیمه‌نامه شخص ثالث و بیمه درمان بوده است.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای