شناسه خبر : 4884

صنعت بیمه چهارمین روز هفته را با بازدهی مثبت ۰.۵۹ درصد به پایان رساند.

چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ،بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با کاهش 3.35 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه  آسیا بود که 0.95 درصد ریخت.

 بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کارآفرین با 4.48 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کوثر بود که 0.3 درصد ریخت.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش 2.73 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دانا با 0.05 درصد بوده است.

 بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با افزایش 4.02 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سامان با 0.09 درصد بوده است.

 دو شرکت بیمه تعاون و آرمان روز جاری را بدون هیچ معامله‌ای به پایان رساندند.

 در روز جاری از 23 شرکت فعال در بورس و فرابورس 12 شرکت قرمز پوش و 9 شرکت سبزپوش بودند.

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای