شناسه خبر : 4526

در لایحه بودجه ۹۸ کل کشور ؛

در لایحه بودجه ۹۸ کل کشور ، حدود ۹۸ درصد از اعتبارات هزینه‌ای که برای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعریف شده است به بیمه‌های اجتماعی اختصاص می‌یابد .

به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس ، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از جزئیات لایحه بودجه ۹۸ کل کشور یادآور شد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در لایحه بودجه سال 1398 از اعتبارات متعددی برخوردار شده است که بی توجهی به جزئیات ممکن است باعث تصور نادرست درباره مجموع اعتبارات واقعی این وزارتخانه شود.

وزارتخانه مذکور از سازمانهای تابعه و وابسته متعددی برخوردار است که برخی از آنها در لایحه بودجه ذیل عنوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار گرفته اند و به نظر میرسد توجه به میزان اعتبارات مجزای هر یک از بخش‌ها بتواند در زمینه مواجهه با اعتبارات بودجه و تصمیم‌گیری درباره آن، تا حدی روشنگر باشد.

در لایحه بودجه، هفت دستگاه زیرمجموعه دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده شده است که در جدول زیر همراه با بودجه اختصاصی آنها و سهم هر یک از آنان از مجموع اعتبارات دستگاه نشان داده شده است:

همانطور که این جدول نشان میدهد صندوق بازنشستگی کشور با ۹۴.۱ درصد و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (حوزه ستادی) با ۴.۵ درصد بیشترین سهم را از بودجه این دستگاه دارند. بدین ترتیب مشاهده میشود که کل پنج دستگاه دیگری که ذیل آن تعریف شده‌اند سهم بسیار اندکی دارند و در مجموع تنها ۱.۴ درصد از کل بودجه را تشکیل میدهند. از سوی دیگر بررسی برنامه‌های ذیل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (حوزه ستادی) نیز حاوی یک نکته مهم است.

در جدول زیر توزیع بودجه بین برنامه‌های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی محاسبه شده است:

همانطور که مشاهده میشود حدود 85 درصد از بودجه اختصاصی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (حوزه ستادی) به برنامه پوشش بیمه اجتماعی اقشار خاص، تعلق گرفته است و در نتیجه حدود 3.8 درصد از اعتبارات هزینه‌ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تشکل میدهد.

با کنار هم قرار دادن مطالب فوق مشاهده میشود که حدود 98 درصد از اعتبارات هزینه‌ای که برای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعریف شده است به بیمه‌های اجتماعی اختصاص می‌یابد که شامل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق عشایر و سازمان تأمین اجتماعی (در قالب برنامه برنامه پوشش بیمه اجتماعی اقشار خاص) میشود.

این مسئله در شکل زیر نشان داده شده است:

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای