شناسه خبر : 3354

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت ماهانه شرکت‌های بیمه آسیا، البرز، پارسیان، دانا، ما و ملت، در ماه منتهی به مهرماه امسال، بیشترین خسارت پرداختی این ۶ شرکت بیمه‌ای در بخش بیمه نامه درمان و شخص ثالث بوده است.

چابک آنلاین: نگاهی به گزارش فعالیت ماهانه ماه گذشته این ۶شرکت نشان می دهد که شرکت های بیمه البرز ،پارسیان و دانا به ترتیب۴۰،۴۴و۵۲ درصد خسارت در بخش بیمه درمان پرداخت کرده اند.

و شرکت های ملت و آسیا به ترتیب ۴۲و۴۰ درصد خسارت در بخش بیمه شخص ثالث پرداخت کرده اند.

اما شرکت بیمه ما بیشترین خسارت پرداختی را در بخش زندگی اندوخته دار با ۲۷ درصد خسارت پرداخت کرده است.

از قرار معلوم،از میان ۱۸ خدمت بیمه ای شرکت های بیمه ای فعال در بورس رتبه اول  از نظرخسارت پرداختی مربوط بیمه نامه شخص ثالث و بیمه درمان بوده است

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای