شناسه خبر : 10240

مدیرعامل شرکت بیمه امید بیان کرد: شیوع ویروس کرونا تاثیر بدی بر روی فروش شرکت‌های بیمه می‌گذارد که شرکت‌های کوچک‌تر بیمه‌ای به خصوص آنهایی که قراردادهای عمده و بزرگتر ندارند تاثیرپذیری بیشتری ازشرایط جاری خواهند داشت زیرا قراردادهای خرد صادر نمی‌شود.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، علی اکبر اکرامی درخصوص تاثیر شیوع ویروس کرونا درکشور برروی فروش بیمه نامه های شرکت های بیمه ای گفت: این ویروس قطعا تاثیر بدی برروی فعالیت های اقتصادی و فروش شرکت ها ی بیمه ای خواهد داشت .

وی افزود: وقتی خیلی از مجتمع های پررفت و آمد تعطیل شود درنتیجه فعالیت های اقتصادی هم کم می شود ویک بنگاه اقتصادی که تازه شروع به کار  کرده  به دلیل اینکه درآمدی ندارد دارایی خودرا بیمه نمی کند.

مدیرعامل شرکت بیمه امید اظهارکرد: درزمانیکه از فعالیت های اقتصادی کاسته شود حق بیمه آن مواردی که تحت پوشش بیمه قرارداشتند به دلیل نبود درآمد عقب خواهد افتاد  که این موضوع منجر به معوق شدن مقداری از حق بیمه ها خواهد شد. 

اکرامی با بیان اینکه به دلیل نیمه تعطیل بودن خیلی از مراکز و بنگاههای تجاری بازاریابی برای گرفتن پرتفوی جدید انجام نمی شود گفت: قطعا تولید و فروش پرتفو کم خواهد شد ونمی توان گفت که فعالیت اقتصادی وجود ندارد اما شرکت های بیمه ای به کار خود ادامه می دهند .

وی ادامه داد: فعالیت بازرگانی، صادرات و واردات و خرید و فروش باید وجود داشته باشد تا چرخ شرکت های بیمه ای هم بچرخد و شیوع این ویروس تاثیر خود را برروی فروش شرکت های بیمه ای خواهد گذاشت که این تاثیر برروی شرکت های بزرگ بیمه ای به دلیل قراردادهای بزرگی که دارند و خودبه خود تمدید می شود کمتر خواهد بود.

مدیرعامل شرکت بیمه امید بیان کرد: شرکت های کوچک تر بیمه ای به خصوص آنهایی که قراردادهای عمده و بزرگ ندارند تاثیرپذیری بیشتری ازشرایط جاری خواهند داشت زیرا قراردادهای خرد صادر نمی شود و این موضوع برروی تولید و فروش آنها تاثیر می گذارد.

اکرامی ضمن بیان اینکه این موضوع بر روی نقدینگی شرکت های بیمه ای هم تاثیر خواهد گذاشت گفت: به دلیل کاهش فعالیت های اقتصادی درآمد شرکت ها کم می شود و خیلی از افراد حق بیمه خودرا نمی پردازند زیرا بیمه در اولویت اول آنها نیست.

وی با بیان اینکه بیماری کرونا یک استثناء نیست و مانند بیماریهای دیگر در قالب قرارداد تکمیل درمان قابل پرداخت است گفت: تمامی شرکت های بیمه ای موظف به پرداخت هزینه های این بیماری هستند و این بیماری در قالب قراردادهای تکمیل درمان و عمر قابل پرداخت است و هزینه های شرکت های بیمه ای را اضافه می کند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای